ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:21 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » történelem érettségi témakörök, követelmények

1. Az ókor és kultúrája, 2. A középkor

1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA
Témák


Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

Az egyes civilizációk vallási és kulturális
jellemzőinek azonosítása

Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a zsidó   vallásban.

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

Az athéni demokrácia intézményei, működése.

Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. A spártai állam.

1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az
egyeduralom kialakulása

A hódító háborúk társadalmi és politikai
következményei a köztársaság korában.


Augustus principátusának jellemző vonásai

1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány


A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete.
A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei. A római
építészet jelentős alkotásainak azonosítása. A római városépítés
jellegzetességei és emlékei Pannóniában.

A görög tudomány egyet területeinek egy-egy alkotója (történetírás, természettudományok, filozófia). 

A római történetírás egy-egy
jelentős alkotója. (pl. Livius, Tacitus).

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése

A kereszténység főbb tanításai.


A kereszténység történetének néhány állomása az
ókorban (pl. páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat).

1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása

A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás.

A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és
résztvevőinek ismerete, térbeli   elhelyezés (pl. germánok, hunok).

Fogalmak: 

ókor,  despotizmus, politeizmus, monoteizmus,
állam, buddhizmus, brahmanizmus, öntözéses földművelés, fáraó, piramis,
építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom,
ékírás, Biblia, Ószövetség, egyistenhit, polisz, arisztokrácia, démosz,
türannisz,  ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz,
cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, városállam, piac, kereskedelem,
népgyűlés, mítosz, színház, patrícius, plebejus, consul,  senatus,  dictator,
néptribunus, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus,
limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, egyház,
püspök, zsinat, királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár,
amfiteátrum, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, megváltó, vallás, ,
milánói ediktum, niceai zsinat

Személyek: 

Kheopsz,  Hammurapi, II. Ramszesz,  Dávid,
Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz,  Si Huang-ti, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Szólón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész,
Periklész,  Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész,  Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Nagy Sándor, Zeusz,  Pallasz Athéné, Hannibál, Cornelius Scipio,  Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius,  Caesar, Antonius, Augustus,
Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila,
Lívius, Tacitus, Plutarkhosz, Romulus, Mária, József

Évszámok: Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, kb. 5000 éve, Kr.
e. XVIII. sz., kb. 1500 éve, Kr. e. X. sz., Kr. e. 525, Kr. e. XIII. sz., Kr.
e. 776, Kr. e. 594, Kr. e. 508, kb. 2500 éve, Kr. e. 490, Kr. e. 480, Kr. e.
431-404, Kr. e. 336-323, Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 264-241,
Kr. e. 218-201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 313, 395, 476,

Topográfia: Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina,
Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Júdea, Izrael, Jeruzsálem,
Nílus, Tigris, Eufrátesz, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros,
Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Olümposz, Perzsa Birodalom,
Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Jeruzsálem, Betlehem,
Konstantinápoly, Aquincum, Dacia,  Sopianae, Savaria, Itália, Római Birodalom

2. A középkor


Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend
jellemzői

A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek). A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl.
Poitiers, Verdun)


2.2. A nyugati   és keleti kereszténység


Az egyház politikai szerepe a nyugati
kereszténységben.


A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl.
bencések, ferencesek). Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői
(pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet).

2.3. Az iszlám vallás és az arab világ; a
világvallások elterjedése

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A
világvallások civilizációformáló szerepe.

Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének
fontosabb szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers).

2.4. A középkori városok

Egy középkori város jellemzőinek bemutatása. A
középkori kereskedelem sajátosságai.

A középkori céhes ipar bemutatása.


2.5. Egyházi és világi kultúra a középkorban

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindennapokban. A romantika és a gótika főbb stílusjegyei. A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme.

Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Oxford, Prága), az egyetemi oktatás jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent Tamás).

2.6. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában

A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői.

A humanizmus és a reneszánsz jellemzői (pl. emberközpontúság, antik embereszmény) és fontosabb itáliai képviselői (pl. Petrarca, Machiavelli és Raffaello).


2.7. Az angol és a francia rendi állam működéseA rendi állam kialakulása és működése Angliában és
Franciaországban.


2.8. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése


Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai források alapján. Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a
XIV-XVI. században.

Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és társadalmi
háttere (pl. szolgálati birtok, szpáhi, gyermekadó, janicsár).

Fogalmak:  grófság,  ortodox
egyház,  római katolikus egyház, pápa, szerzetes, bencés rend,
szkizma, hűbérbirtok,  jobbágy, robot, allódium,majorság,  iszlám,
Korán, kalifa, középkor, pápa, szent, eretnek, kolostor, kódex,  jobbágytelek,
hűbérúr, hűbéres, vár, lovag, középkori város, kiváltság, polgár, adó, vám,
járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, királyi udvar, kamara,
kancellária, kiközösítés, zarándok, ereklye, invesztitúra, keresztes
hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, ferencesek, városi
önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi
kultúra, romanika, gótika, rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán,
szpáhi, janicsár,gyerekadó,  reconquista

Személyek: Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin,
Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy)
Ottó, Mohamed, Szent Benedek, I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik,
III. Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás,
Lorenzo Medici, Machiavelli, Petrarca ,Jeanne d'Arc, Tudor-ház, Húsz
János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Izabella, Raffaello

Évszámok: 622, 635 Damaszkusz, 732
Poitiers, 800, 843, 962, 1054, 1066, 1095, 1122, 1215, 1278, 1337-1453, 1389,
1410, 1415, 1453

Topográfia: Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, 
Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka, Cordoba, Bagdad, Frank Birodalom, Arab 
Birodalom, Bizánc, Német-római Császárság, Szentföld, Velence, Flandria, 
Champagne, Párizs, Oxford, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala, 
Firenze, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező

Kategória: történelem érettségi témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 2253
*