ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:59 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » történelem érettségi témakörök, követelmények

7. A POLGÁROSODÁS KEZDETEI ÉS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON, 8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG

7. A POLGÁROSODÁS KEZDETEI ÉS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja.

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A gazdasági átalakulás jellemzése és
elemzése. A magyar társadalom rétegződése és életformái.

7.2. A reformkori művelődés, kultúra

A korszak kulturális életének főbb
jellemzői.

A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségek körében.

7.3. A polgári forradalom

A pesti forradalom eseményei. Az áprilisi törvények.

A német, az olasz és ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra.
Nemzetiségi törekvések a Habsburg birodalomban.

7.4. A szabadságharc

A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai. A Függetlenségi Nyilatkozat.

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.
Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről.

7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése

A kiegyezés megszületésének okai. A kiegyezés tartalma és értékelése.

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunai konföderáció, Kasszandra levél).

7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. Budapest világvárossá fejlődése.
Az átalakuló társadalom sajátosságai. Nemzetiségek a dualizmus korában. A cigányság helye a magyar társadalomban.

A polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat).
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések. A környezet átalakításának
következményei (pl. vasútépítés, városfejlődés, iparosítás).

7.7. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése

Az életmód változásai a századfordulón. A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége.

A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl. divat, szórakozás, sport, sajtó).

 
Fogalmak: reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, nemzetiség, honvédség, trónfosztás, márciusi ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, függetlenség, nemzetiségi törvény,- kormánybiztos, passzív ellenállás, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, úri középosztály, népoktatás, kispolgár, nagypolgárság, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés, emigráció, polgárosodás, dzsentri, kispolgárság, millenium

Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Eötvös József, Kossuth Lajos, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Széchenyi István, JI. Ferenc, ókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelacic, Windischgraetz, Haynau, Ferenc József, Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár,

Évszámok: 1795, 1825, 1830, 1832-36, 1844, 1830-1848, 1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. 14., V. 21., VIII. 13., X. 6., 1867, 1868, 1875-90, 1896, 1867-1916

Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Komárom, Arad, Debrecen, Világos, Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák-Magyar Monarchia

8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL  A  KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú  hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése.

A hátország szerepe a háborúban. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon.

8.2 A gazdaság társadalom új jelenségei a fejlett világban

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). A nők szerepének változása.

A világgazdaság átrendeződése háború után. A gyarmati világ szétesésének kezdetei
(pl. India, Közel-Kelet).

8.3. Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus

Az olasz fasizmus jellemzői. Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a Balkánon.

8.4. Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei.

Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe. A válság kezelésének módjai egy adott
országban (pl. USA, Nagy-Britannia).

8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

A náci Németország legfőbb jellemzői. A náci ideológia és propaganda.

A totális állam kiépítése Németországban.

8.6. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az  1920-30-as években

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői.

A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini gazdaságpolitika.

8.7. A második világháború előzményei jelentős  fordulatai

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. A holokauszt.

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése. Háborúellenes katonai és polgári
erőfeszítések.

8.8. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői

Az ENSZ létrejötte, működése. Nemzetközi  konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez).

Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények kialakulásának kezdetei.
A gyarmati rendszer felbomlása - a „harmadik világ” kialakulása. Gandhi  erőszakmentes mozgalma.

8.9. A szocialista rendszerek bukása

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában.

A német kérdés.

 

Fogalmak : villámháború - állóháború, ultimátum, központi hatalmak, pacifizmus, kommunizmus, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, hátország, békerendszer, szovjet, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, élettér-elmélet, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, antifasiszta koalíció, jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer-elv, Berlin-Róma tengely, Anschluss, antiszemitizmus, egypártrendszer, sztálinizmus, propaganda, totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, „hintapolitika", antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély, szociális piacgazdaság,európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római szerződés,  enyhülési politika, kommunista diktatúra

Személyek: Ferenc Ferdinánd,  Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann, Mussolini, Roosevelt, Hitler,Göring,  Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Nasszer,  Kennedy, XXIII. János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov

 Évszámok: 1914-18, 1917, 1919, 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22.,1944. június 6., 1945. május 8., 1945. május 9., augusztus 6., szeptember 2., 1929-1933, 1939, 1941, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991

Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Brit Nemzetközösség, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Jalta, Potsdam, NSZK, NDK, Kuba, Korea, Szuez

Kategória: történelem érettségi témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-29)
Megtekintések száma: 1760 | Címkék (kulcsszavak): polgárosodás, kétpólusú világ, I. világháború
*