ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 11:54 AM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » társadalomismeret témakörök, követelmények

társadalomismeret témakörök, követelmények "A"

A Társadalomismeret  tantárgy érettségi  követelményei

 

A középszintű vizsga elsősorban az elsajátított ismereteket - elsősorban fogalmakat - méri, illetve az alapvető ismeretek számonkérésén túl legfőképpen arra irányul, hogy a diákok tudatosítsák (megértsék) a körülöttük lévő világot. Az emelt szint vizsgája tudományosabb jellegű, ugyanis az emelt szintű vizsga legfőképpen a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a vizsga a jelöltektől a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokban való jártasságot feltételez, összetettebb és önállóbb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási, önállóbb ítéletalkotási képességeket vár el.

 

KOMPETENCIÁK ÉS TÉMAKÖRÖK

 

Ezek a témakörök a Társadalomismeret modultantárgy érettségi vizsga-követelményeinek alapjait képezik. Az itt megjelölt kompetenciák mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán megjelennek. Az emelt szintű követelmények tartalmazzák a középszintű követelményeket is.

 

Társadalomismeret

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

1. A társadalmi

szabályok

 

A társadalmi együttélés alapvető

szabályai, eredetük és rendeltetésük.

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog

Legyen tisztában a szabályok változásainak okaival, a törvények és törvényhozók szerepével.

2. Jogi

alapismeretek

 

Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, valamint az ezekhez társuló kötelességek.

A bírósági eljárás szereplői és főbb szakaszai.

Ismerje a felelősség fogalmát.

Munkajogi alapismeretek.

Tudjon önéletrajzot írni.

Tudjon különbséget tenni a jogos és jogtalan között.

A  szerződések alapvető formai és tartalmi követelményei, a jogorvoslati lehetőségek.

3. Állampolgári

ismeretek

 


A Magyar Köztársaság állami és közigazgatásának intézmény-rendszere, az alkotmányosság és a demokrácia alapelvei, működésének fő jellemzőit.

A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszere.

Milyen nemzetközi konfliktusok vannak jelenleg a világban.

Legyen képes felsorolni az alapvető politikai, szociális és kisebbségi jogokat, legyen tisztában ezek tartalmával.

Legyen képes konkrét példák segítségével ismertetni az önkormányzatiság elvét.

Legyen képes bemutatni egy civil szervezetet, illetve annak működését.

4. A család és a felnőtté válás

 

A család funkciói, valamint a nemi

szerepek a családban és a társadalomban.

A családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés jellemzői.

A szocializáció fogalma.

A  mentálhigiénés, különösen a drogfogyasztás okozta problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában.

Ismerje a népességszám és a várható életkor alakulásának mai mutatóit és problémáit Magyarországon.

Legyen képes példák segítségével bemutatni a fiatalok társadalmi helyzetének sajátosságait a

mai Magyarországon.

5. Kultúra és

közösség

 

Az egyén, a közösség, a társadalom és a kultúra fogalmai.

A  nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentése, valamint a magyar nemzettudat fejlődésének sajátosságai.

Legyen tisztában az önazonosság és a társadalmi hovatartozás problémáival.

6. A társadalmi

viszonyok

 

A  mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzői. A helyi társadalom fogalma.

 

Legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik felismerésére, ezek megvitatására, és a velük kapcsolatos önálló véleményalkotásra. Legyen tisztában azzal, hogy milyen problémák feszülnek a mai magyar társadalom egyes rétegei között.

Legyen képes bemutatni a legsúlyosabb hazai urbanizációs és regionális problémákat.

 

Jelenismeret

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

 

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

7. Az új gazdasági

és társadalmi

világrend

 

A  technológiai-gazdasági fejlődés alapvető sajátosságai.

Az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás sajátosságai és veszélyei a piacgazdaságban.

A  gazdasági fejlődés és a környezet- szennyezés alapvető összefüggései.

Tudjon példákat mondani azokra a globalizációs kihívásokra, amelyek a mai Magyarországot is érintik.

Legyen képes bemutatni az európai integráció legfőbb sajátosságait. Ismerje a legjelentősebb nemzetközi szervezeteket.

Legyen képes példák segítségével bemutatni napjaink gazdasági és társadalmi változásainak előnyeit és hátrányait.

Ismerje fel és legyen képes elemezni  a szabadság, a jólét, a társadalmi igazságosság

és a technológiai modernizáció közötti összefüggéseket.

Legyen képes példák segítségével bemutatni a mikro- és makroökonómia lehetséges

konfliktusait.

8. Kultúra és

globalizáció

 

Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás társadalmi hatásai.

 

Miként hatnak a modern informa-tikai és távközlési rendszerek a tanulásra és a tapasztalat-szerzésre, valamint a személyek közötti érintkezésre.

Legyen képes példák segítségével bemutatni a kulturális uniformizálódás világméretű

folyamatát. Legyen képes értelmezni, hogy miért fontos a

kulturális sokféleség megőrzése.

9. Az  életmód

átalakulása

 

A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei, a mai Magyarországon.

Az önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályai” (információforrások fajtái, teendők a hirdetés elolvasásától az interjúzás lezárásáig).

A fogyasztói társadalom fogalma, e társadalmi forma előnyei és hátrányai.

A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása  a mai világban.

A munka világának átalakulása a globalizáció korában.

Milyen hatást gyakorol a jóléti államok léte és azok pazarló fogyasztása a világra.

A női emancipáció fogalma, és

ezek társadalmi hatásai.

10. A növekedés

határai

 

Milyen hatást gyakorol a természeti környezetre a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés.

A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”, a népesség csökkenésének és elöregedésének problémáit hazánkban és más európai országokban.

A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai okok.

Legyen képes példákkal bemutatni, mit tehet az egyén és a társadalom az üzleti szemlélet túlzásaiból eredő károk ellensúlyozására (pl. környezetvédő, segélyező programok, szervezetek bemutatása).

A fenntartható fejlődés társadalmi, politikai és gazdasági alapelvei.

 


 

Kategória: társadalomismeret témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 1872
*