ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:45 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Cikkek » társadalomismeret témakörök, követelmények

Fogalmak az érettségi témakörökhöz

Az érettségi  témakörökhöz tartozó fogalmak (NAT)
 : 'Time

TÁRSADALOMISMERET

 

1. A társadalmi szabályok

Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem.

2. Jogi alapismeretek

  

Az emberi alapjogok.

A jogegyenlőség elve.

A gyermekek jogai.
Diákjogok.
Jogok és kötelességek a családban és az iskolában.
Jogsérelem, jogorvoslat, büntetés.
A büntetőeljárás szereplői és főbb szakaszai.
Kihez forduljunk?

3. Állampolgári
ismeretek
 
Államformák, politikai rendszerek
Az alkotmányosság alapelvei és védelme.
A hatalmi ágak megkülönböztetése.
Az állam és polgárai.
A demokrácia működése.
A nyilvánosság..
Választás, döntés, konfliktuskezelés.
A politika intézményrendszere a mai Magyarországon és az Európai Unió országaiban.
Nemzetközi konfliktusok, szövetségi rendszerek.
Háború és béke.
Magánérdek,közakarat,
Társadalmi és politikai konfliktusok.
Autonómia és szolidaritás.
A társadalmi igazságosság kérdése.
Politikai és szociális jogok.
A kisebbségek helyzete és jogai.
Az állam feladatai.
Közpolitikák.
A közigazgatás szintjei és ágazatai.
Az önkormányzatiság.
A szubszidiaritás elve.
Civil szervezetek szerepe.
4. A család és a felnőtté válás


Nemzedékek együttélése.
A család funkciói és történelmi változásai.
Nemi szerepek a családban és a társadalomban. 
A nemek kapcsolatának átalakulása.
A házasság.
Változások a gyermek- és ifjúkor tartamában, illetve társadalmi megítélésében. A szocializáció kérdései.
Konfliktushelyzetek a családban.
A népességszám és a várható életkor alakulásának kérdései Magyarországon.

5. Kultúra és
közösség
 
Egyén, közösség, társadalom.
Tanulás és szocializáció.
Az élő hagyomány.
Kultúrák párbeszéde: önismeret és nyitottság.
Önazonosság és társadalmi hovatartozás.
A nemzet.
A magyar nemzettudat sajátosságai és dilemmái. Magyarország és a globalizáció kihívása.
Az európai integráció kérdései.
Civilizációs konfliktusok (etnikai, környezeti, vallási, gazdasági).
6. A társadalmi
viszonyok
A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, településformák, vallás és etnikum szerint.
Életmód és társadalmi helyzet összefüggései..
Kisebbségi élethelyzetetek.
Előítélet, tolerancia, szolidaritás.
Az életmód elemei.
Munkaidő, szabadidő..
A társadalmi helyzet változásai: egyéni és csoportos mobilitás.
Társadalmi konfliktusok keletkezése és kezelése.
A helyi társadalom fogalma.
Konfliktusok a helyi társadalomban (pl.környezeti kockázatok, biztonság, szegénység, munkanélküliség).
A településszerkezet változásai a mai Magyarországon.
JELENISMERET

 

7. Az új gazdasági
és társadalmi
világrend

 

A növekedés dilemmái.
A racionális gazdasági magatartás összetevői a piacgazdaságban.
A mikro- és makroökonómia konfliktusai.
A „láthatatlan kéz” és a „közlegelők tragédiája”.
Állam és piac.
Ökonómia és ökológia.

8. Kultúra és
globalizáció

 

A tanulás és a tapasztalatszerzés, a személyközi érintkezés átalakulása az informatikai és távközlési rendszerek hatására. A tömegkultúra jelenségeinek értelmezése.
A szórakoztatóipar és a techno-telemédiumok.
A kulturális sokféleség jelentősége és a fennmaradását fenyegető tendenciák.
Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón.
9. Az  életmód
átalakulása

 

A munka világának átalakulása.
Munkába lépés, pályaválasztás, munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban.
A fogyasztó „szabadsága” és kiszolgáltatottsága.
A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása.
A feminizmus törekvése
A higiéné fejlődése és az egészség-ipar.
Civilizációs és környezeti ártalmak.
A kémiai biztonság kérdései.
A géntechnológia alkalmazásának társadalmi és ökológiai kockázata.
A környezet- és egészségvédelem főbb területei, elvei és intézményei.
Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában
10. A növekedés határai

 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre.
A fenntartható fejlődés elvei.
Klímaváltozás, erdőpusztulás, talajerózió, az ivóvízbázisok és más természeti erőforrások kimerülése.
A pazarló használat okai és következményei.
Környezetszennyezés: az ipari és kommunális hulladék növekedésének és kezelésének kérdései, megelőzés és újrahasznosítás.
A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”.
A népesség csökkenése és elöregedése, ennek problémái hazánkban és más európai országokban
Fogyasztói társadalom és az ökológia, a fenntartható fejlődés.
A média és a közgondolkodás.
Érdekérvényesítés és érdekképviselet a mai Magyarországon.

PSZICHOLÓGIA

 

1. A test és a lélek, az emberi én és a tudat

 

A szervezet, a személyiség és a lelki jelenségek.
Veleszületett és szerzett tulajdonságok.
Az ember evolúciója.
Az emberi én és tudat.
A tudat szintjei és működése: éntudat, öntudat, tudattalan.
Módosult tudatállapotok: droghatások.
2. A kognitív funkciók

 

Az érzékelés, észlelés és a „feldolgozás”: figyelem, emlékezet, gondolkodás, tanulás.
Állati és emberi tanulás, kondicionálás, belátásos tanulás; a nyelvi és az élettörténeti emlékezet.
Kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, intelligencia
3. A beszéd és a kommunikáció

 

A nyelv szerepe az emberré válásban és a társadalomban.
A beszédtanulás folyamata.
A verbális és nem verbális kommunikáció.
A kommunikáció sajátosságai az emberi csoportokban.
4. A motiváció, az érzelmek és az akarat

 

Ösztön, késztetés.
Értelem és érzelem.
A motívumok „harca”.
Az érzelmek eredete, motivációs szerepe.
A szándékosság és az akarat.
Az emberi szexualitás.
5. A szocializáció folyamata.  
A személyiség és a társas jelenségek

 

Az emberi fejlődés társas környezete: az elsődleges kötődés.
Szülők és gyerekek; a család mint mikrokörnyezet; az intim érzelmi kapcsolatok.
Gyermekvállalás, szülői szerep, családszerkezet.
A személyiség fejlődése, változása és változatlansága.
Szociális tanulás: utánzás és azonosulás.
A szerepek és az egyén.
6. Lelki egészség és betegség

 

A testi és lelki egészség.
Megküzdés a nehézségekkel.
A normalitás és abnormalitás kulturális meghatározottsága.
Önismeret, kiegyensúlyozottság.
Ellenálló képesség, krízishelyzetek.
Lelki betegségek, antiszocialitás, devianciák.
A serdülőkor és az ifjúkor különleges problémái.
 

Kategória: társadalomismeret témakörök, követelmények | Hozzáadta:: tanárnő (2012-07-11)
Megtekintések száma: 2537
*