ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:57 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » történelem feladatsor

1.B Ókor 2.
2012-07-11, 5:00 PM

1.       A feladat az ókori kelet öntözéses földművelő társadalmaival kapcsolatos. Az ábra segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont)


a) Milyen feladatokat látott el a templomgazdaság? (4 pont)

b) Miért erősítette az állam hatalmát ez a rendszer? (2 pont)

c) Kövesse nyomon egy közrendű szabad által megtermelt zsák búza lehetséges útjait! (4 pont)

10 pont

2.   A feladat a zsidó egyistenhitre vonatkozik.

Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A)  „A Deuteronomium [Mózes ötödik könyve] Jahve-elképzelése is új vonásokat

mutat. Még mindig nem ő az egyedüli isten, de fölötte áll a többieknek. […] A többi

istenek is reális létezők tehát, de Jahvéhoz képest alacsonyabb rendű lények, vagy

éppenséggel démonok, gonosz szellemek: végső soron nem is igazi istenek.”

B) „Az i.e. IV. évezred végén beköltözött, sémi nyelvet beszélő kánaáni lakosság hite

szerint a földet isteni lények, az Élek (többes száma: Elohim) népesítik be…”

C) „[...] Jahve a déli törzsek viharistene, kiszorította a többi törzs isteneit, a

törzsszövetség egységét jelképező egyetlen istenné lett. […] Jahve ezek szerint nem a

világmindenség egyetlen istene, hanem csupán az izraeli törzsek szövetségének

védője, akinek létezése s e törzsek részéről való tisztelete korántsem zárja ki más

törzsek és törzsszövetségek által tisztelt istenek, elohimok vele azonos rangú realitását.”

D) „Az ún. második Ézsajás […] beszédei mondják ki először a monoteizmus tanításait a maguk teljes következetességében. Jahve az, aki a világmindenséget teremtette, ő alkotta a sötétséget csakúgy, mint a világosságot, a rosszat nem kevésbé, mint a jót, s őrajta kívül minden más isten csupán fából faragott bálvány, élettelen és tehetetlen anyag. Jahve az egyetlen, aki ismeri és híveivel közli a jövendőt, ő az, aki nem is annyira megbüntette, mint inkább szenvedésekkel próbára tette és megtisztította népét.” (Hahn István történész)

a) Mi a zsidó vallás fő forrása? ................................................................

b) A fenti idézetek közül melyikben található a monoteizmus meghatározása? Írja az

idézet betűjelét a pontozott vonalra!  ............................

c) Hol épült fel a zsidó vallás temploma? A város neve:.....................................................

d) Állapítsa meg a fenti idézetek helyes sorrendjét a bennük felidézett vallástörténeti

állomások időrendje szerint! A helyes sorrendet az idézetek betűjelei segítségével írja be a táblázatba, kezdje a legkorábbival! 4 pont

3.       A feladat az ókori kelet személyiségeivel kapcsolatos.

Rendelje az alábbi forrásokhoz a megfelelő személyek nevét! (Figyelem, egy név kimarad!)

HAMURAPPI   MANU   SALAMON     BUDDHA     I. DAREIOSZ     KHEOPSZ

a) „Éjszaka aztán, íme, megjelent neki Isten és mondta: „Kérj amit akarsz, s megadom neked.” Erre így válaszolt Istennek: „Te az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, s helyébe engem tettél királlyá. Nos, tehát, Uram, istenem, teljesedjék ígéreted, amelyet atyámnak, Dávidnak tettél.”

b) „Ha egy szabad ember kiszúrja bárkinek is a szemét a szabadok rendjéhez tartozók közül: szúrják ki az ő szemét is. Ha egy szabad ember szabad embernek a csontját töri: törjék el az ő csontját is.”

c) „Kinyilvánítja a király: Ezek azok a tartományok, amelyek birtokomba kerültek, Auramazda akaratából én ezeknek a királya voltam: Persis, Elám, Babilon, Asszíria, Arábia, Egyiptom, Ciprus, Szardeisz, Iónia, Média, Arménia, Kappadókia, Parthia, Drangiané, Areia, Chórasmié, Baktria, Sogdiané, Gandhara.” 

d) „Királysága alatt minden rosszra fordult. Minden templomot bezáratott és az áldozatokat beszüntette. Azután minden egyiptomira ráparancsolt, hogy neki dolgozzék (…) Tíz évig tartott tehát ez, és azon dombkörül végzett munka, amelyen a piramisok állanak, amelyet a maga számára sírboltul épített a szigeten.”

e) „Mivel a brahman Brahmának legnemesebb testrészéből származik, és mivel előkelőség és tudás tekintetében legelső – jog szerint ő a társadalom ura.” 5 pont

a)

b)

c)

d)

e)

4.       A feladat az ókori kelet vallási irányzataival kapcsolatos.

A források, illetve saját ismeretei alapján töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont))

a) „A felső és alsó világ már elválsztatott a vizektől, a csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült, a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként övezik a partok, hasznunkra és kedvünkre való mi van még hátra, mit teremtsünk? Ó, Annunakik, sorsteremtők, ti hét hatalmas istenasszony, hasznunkra és kedvünkre való mi van még hátra, mit teremtsünk?” 

b) „Kezdetben teremtette isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Isten szólt: „Legyen világosság” és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó.”

c) „Él Ozirisz-Imhotep, az igazhatalmú, az igazhangú Nep-Atum fia, akit a ház úrnője, az igazhangú HatiAnh szült. Légy üdvöz, aki jössz, mint egy lélek a lelkek közül a nyugaton. Légy üdvöz, te alvilág meghódítója, aki kitárja a puszták kapuit, te Ozirisz-Imhotep, igazhangú, Nep-Atum, az igazhangú fia, akit a ház úrnője, Hati-Anh szült.”


5. A feladat Athén politikai berendezkedésével kapcsolatos.

a) Írja az ábrára a felsorolt válaszlehetőségek közül a megfelelőt! Egy elemet nem tud társítani! (Elemenként 1 pont)      

népgyűlés – cserépszavazás – szenátus –Athén – rabszolgák – sztratégoszok – sorsolás

 

 b) Az ábra alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! (Elemenként 1 pont)10     pont

 6. A feladat az ókori görög tudomány történetéhez kapcsolódik.

Egészítse ki az alábbi szöveget  a megadott fogalmakkal, nevekkel!  Írja a táblázatba aszámozott, kipontozott helyre illő fogalom, név betűjelét! Két szó felesleges! (Elemenként  0,5 pont.)

A Kr.e. VI. században, Milétoszból kiinduló új, tudományos gondolkodás elszakadtaz istenek cselekedeteinek taglalásától, a (1)…..-tól. Szaktudományok ekkor még nem léteztek, a természet és a társadalom  jelenségeinek tudományos vizsgálatát a „bölcsesség szeretetének”, (2)…..-nak nevezték. A demokrácia korában kialakult az első hivatásos értelmiségi réteg, akik fizetség ellenében készítették fel tanítványaikata szónoklásra. A (3)…..-k nem adtak egységes világképet, hiszen céljuk a vita útján valómeggyőzés volt, ezért azt hangoztatták, hogy  minden relatív. Az értékek is emberi megállapodás eredményei. Velük szemben foglalt állást  (4)….., aki szerint léteznek örökérvényű értékek, az ember feladat ezek megismerése. Leghíresebb tanítványa,  (5)….. továbbfejlesztette ezt az elgondolást, és azt tanította, hogy a világban létező összes dolog nem egyéb, mint az örök és változatlan ideák árnyképe. Athénben iskolát alapított egy ligetben, mely évszázadokon át működött, és nevéből származik az (6)….. kifejezés. Az ő tanítványa, egyben Nagy Sándor nevelője volt  (7)……, akit a későbbi szaktudományok alapítójának tartunk. Munkássága nyomán alakult ki a gondolkodás folyamatát vizsgáló tudomány, a (8)…… is.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Platón b) logika c) dialektika d) Arisztotelész e) Hérakleitosz f) szofista g) filozófia h) mitológia i) Szókratész j) akadémia

 7. A feladat Athén történetéhez kapcsolódik.

Rendelje az athéni történelem négy jeles alakjához a hozzájuk köthető forrást, illetve azidőben hozzájuk legközelebb álló eseményt! Írja be a források betűjelét és eseményeksorszámát a táblázat megfelelő helyére! A politikusok neve időrendben szerepel.(Elemenként 0,5 pont.)

Források:

A) „Az állam ügyeit mértéktartóan vezette, és inkább alkotmányosan, mint türannosz módjára; mert egyébként is emberszerető és szelíd volt. A vétkesek irányában is megbocsátó, de ezen túlmenően az ínséges helyzetben lévőknek pénzt is adott kölcsön munkájukhoz, hogy a földművelésből meg tudjanak élni. Egyúttal azt is elérte, hogy a bevételek nagyobbak lettek, mert a föld meg volt művelve és a termények tizedrészét beszedette.” (Arisztotelész)

 B) „Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte az agora egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. Az arkhónok ebben először a cserepek mennyiségét számlálták össze; ha ugyanis hatezernél kevesebben voltak a szavazók, a cserépszavazás érvénytelennek számított. Azután külön rakták mindegyik nevet, és azt, akit a legtöbben írtak fel, tíz évre kiutasították, de úgy, hogy az illető megmaradt javai élvezetében.” (Plutarkhosz)

 C) „Az összes vezető tisztséget, ahogy addig is volt, a jómódúaknak kívánta fenntartani, az államügyek egyéb intézését azonban, amelyben a nép addig nem vett részt, közössé tette. Bevezette a polgárok vagyonbecslését. Az első csoportba sorolta azokat, akiknek ötszáz mérőjük terem, s ezeket ötszázmérősöknek nevezte. Másodiknak azokat jelölte ki, akik lovat  tudtak tartani, vagy legalább háromszáz mérőt termelnek. Ezeket lovagoknak nevezték. Ökörfogatosoknak nevezték a harmadik csoporthoz tartozókat, akik összesen kétszáz mérőt termeltek. Valamennyi többi polgárt napszámosnak nevezte el, és semmilyen tisztséget nem bízott rájuk, csupán a népgyűlés és az ítélkezés útján vettek részt az államügyekben.” (Plutarkhosz)

D) „Ezért folyamodott az állami juttatások rendszeréhez. Így aztán a színházi pénzekkel, a törvényszéki napidíjakkal s a más címen kifizetett összegekkel megnyerte magának a népet, és felhasználta az Areioszpagosz tanácsa ellen, melynek ő maga nem volt tagja, letörte a tanács hatalmát, s megfosztotta a legfőbb ügyekben addig gyakorolt bírósági jogkörétől.” (Plutarkhosz)

Események:

1. Perzsia elfoglalja Egyiptomot

2. a királyok elűzése Rómában

3. a zsidók babiloni fogságba hurcolása

4. a peloponnészoszi háború

politikus

forrás

esemény

Szolón 

 

 

Peiszisztratosz 

 

 

Kleiszthenész  

 

 

Periklész

 

 

4 pont

 8. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. 

Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!

„Caesar közeledett hozzájuk, majd kibékítette  őket egymással. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy nélkülük sohasem juthatna befolyáshoz, ugyanakkor afelől sem volt kétsége, hogyha amazok összefognának, nála erősebbek lennének.  […] Crassus  […] szilárdan hitte, hogy Caesar magasra fog emelkedni,  […] így  […] kötöttek hárman barátságot és azt esküvel is megpecsételték.” (Cassius Dio)

a) Nevezze meg latin eredetű kifejezéssel a forrásban említett szövetséget! (0,5 pont)

A szövetség neve: 

b) Melyik évszázadban történt a fenti esemény? (0,5 pont)

Évszázad:  

c) Nevezze meg, ki volt a szövetség harmadik tagja! (1 pont)

Név:  

d) Mi volt a forrásban leírtak idején Róma államformája? (0,5 pont)

Államforma:  

e) Hogyan vesztette életét Julius Caesar? (0,5 pont)

9. Határozza meg, melyik korszakhoz/kultúrához (pl. görög) tartoznak az alábbi ókori építészeti alkotások! Írja a képek után található táblázatba az épület funkcióját, tehátazt, hogy milyen célra szolgált (pl. színház)! (Soronként 1-1 pont, fél pont nem adható!)


 

Kép sorszáma

Kultúra/korszak 

Funkció

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

 10. Azonosítsa a források alapján a Kr.e. I. század hat történelmi személyiségét! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont)

a) „[…] Bár látta, hogy serege alig várja, hogy minél előbb a város [Róma] ellen induljon, habozott és félt a veszélytől.  […] A tömeggyilkosságokon kívül  voltak más szörnyű cselekedetei is. Dictatornak jelentette ki önmagát, és ezzel olyan tisztséget elevenített fel, amelyet senki nem viselt százhúsz év óta.”

b) „[…] kérte, hogy őt válasszák meg consulnak. Azt is megígérte, hogy vagy megöli Iugurthát, vagy fogságba ejti. [...] A törvénnyel és szokásokkal ellentétben sok vagyontalan embert és rabszolgát sorozott be a hadseregbe; […] bárminemű megtisztelést csak az kaphatott, aki a vagyonbecslés alapján méltó volt rá, mert a vagyon egyúttal az állam iránti hűség biztosítékául is szolgált.”

c) „Nem sokkal később Actiumnál tengeri csatát nyert; az ütközet  a késő éjszakába nyúlt, úgyhogy a győztes a hajón töltötte az éjszakát. […]”

d) „A pharszaloszi síkság tehát megtelt emberekkel, lovakkal, fegyverekkel, és a hadijelvények magasba emelésével mindkét oldalon megadták a jelet a csatára. […] a csata  egy ideig váltakozó szerencsével folyt. […] nem vezette harcba elég gyorsan a jobbszárnyat,hanem a csatatér másik része felé tekingetett. […] vereséget szenvedett.” 

e) „Számos törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy a népnek kedvezzen, a senatust pedig gyengítse. Ilyen volt pl. a telepítési törvénye, amely az állami földet a szegények kezére juttatta. […] A szövetségesekre vonatkozó törvénye Itália lakóit a római polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel. A gabonatörvény olcsó kenyeret biztosított a szegények részére.” 

f) „Ez volt a jeladás a merénylet végrehajtására. […] az összeesküvésbe be nem avatottak annyira megrémültek, hogy nem mertek elfutni […] Mindenütt az arcába, a szemébe sújtó kardok érchegyét látta; merénylői úgy hajszolták, akár egy halálos csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem döfte kardját.”

 a)

b)

c)

d)

e)

f)

11. Állítsa időrendbe a kereszténység korai történetével kapcsolatos eseményeket! Kezdje a legkorábbival! Írja a megfelelő betűjelet a táblázatba!  (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.)

a) „[…] a keresztény hitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket.Kínzásoknak kell őket alávetni, bármilyen rendűek és állásúak is az illetők.” 

b) „[…] a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket akarják – hogy akármilyen istenség is van az égi székhelyen, hozzánk és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen.” 

c)  „[…]  majd  a  császár  a  zsinat  elnökeinek  adta  át  a  szót.  […]  mindannyiukat az egyetértés felé terelte, míg végül minden vitatott pont tekintetében egy értelemre és egy véleményre segítette őket. Így került sor egyhangú hitvallás elfogadására és a húsvét mindnyájuknál azonos időpontjának közös megegyezéssel történő megállapítására […]”

d) „És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus,  a  kit  te  kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.”

e) „És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek, mint a holtak.” 

Időrend

1

2

3

4

5

Betűjelek

 

 

 

 

 


 

 

Kategória: történelem feladatsor | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 1890 | Letöltések: 0
*