ProfilomKilépésBelépésÜDVÖZÖLLEK:Vendég CSOPORTOD:Vendégek ÜZENET:0

Szerda, 2020-04-01, 12:23 PM
Honlap-menü

Belépés

Gyakorló feladatok

Videók

Cimkék
állam (1)
könyv (1)
Luther (1)
TeSzT (1)

Felkészítő

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Keresés

Főoldal » Fájlok » történelem feladatsor

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
2012-08-13, 11:06 AM

1.       Az alábbi tankönyvi szöveg a török magyarországi berendezkedéséről szól. Egészítse ki a hiányzó szakszavakkal, adatokkal! (elemenként 1 pont)

„Buda 1541. évi elfoglalása után a török létrehozta magyarországi közigazgatásának legnagyobb egységét, a budai ………………..-et , melynek élén mindenkori budai pasa állt.A Hódoltság területének egy részét, elsősorban a gazdag vidékeket és mezővárosokat a……………….. saját kezelésébe vette, míg a többit zsoldos, lovas katonáinak, a……………….. –nak adta szolgálati birtokként. A török védelmi vonallal szemben a XVI.század második felére a Habsburgok is kialakították végvárrendszerüket, amely az egyikközponti hivatal, a(z) ……………………..…………….. ellenőrzése alá került.” 

2.       Válassza ki a felsorolásból az egyes szövegekhez tartozó fogalmakat!

 kuruc harcmodor; telekkatonaság; várkatonaság; zsoldoshadsereg; banderiális hadszervezet; könnyűlovas, nomád harcmodor; székely határőrszervezet; nemesi testőrség; vitézlő rend; nemesi felkelés;

a) „…vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat használják. Üldöztetés közben azonban inkább íjukkal szerzik meg az előnyt. (…) … a szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket.” (Bölcs Leo: Taktika) …………………………

b) „…a kíséret széttelepített része a királyi várispánságokba került. A várispánsági népek egyik csoportja kiemelt helyzetű harcos volt…neve korábban miles, …később várjobbágy.” (Részlet a Magyarország hadtörténete című műből, Zrínyi kiadó, 1984) …………………………

c) „ Ha azonban az ellenség részéről jön sereg az országba, mindnyájan (a királyi szerviensek) egyetemlegesen menni tartozzanak.” (Az Aranybulla 7. cikkelye, 1222.)………………………

d) „Ősi jogszokások szabják meg, hogy valamely báró vagy község mennyi lovast állítson ki a király szolgálatára, ha hadba megy…” (Matteo Villani, firenzei krónikás, Nagy Lajos kortársa)……………………...

e) „…minden országlakó birtokos nemesünk…minden 20 jobbágy után egy íjászt legyen köteles harcos módjára felszerelni, és e pogányok elleni háború alatt legyen köteles magával vinni a hadba…” (Zsigmond 1397. évi dekrétumából)

……………………………

f) „Nálunk a katonaság három fegyvernemre oszlik: ezek elejét e vértesek alkotják, akik minden negyedév után 15 aranyat kérnek. A második fegyvernem a könnyűlovasság, akiket huszároknak hívunk: ezek negyedévenként egy ló után tíz aranyat kérnek….az egész gyalogságot, a puskásokat is, vértesek és pajzsosok veszik körül, éppúgy mintha azok bástya mögött állnának.”(Mátyás levele Veronai Gábor püspökhöz, 1481.) ………………………… 

3.       IGAZ – HAMIS (10 pont) Az alábbi szövegrészlet felhasználásával döntse el állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

„...Először: Rákóczi Ferenc életének és összes javainak ... kegyelmet adunk, a javak közül kivéve azokat, amelyek az erődítményekhez tartoznak, beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével, szolgáló nemeseivel ... együtt.; ha ő a kegyelmet elfogadja, időközben azokat a megerősített helyeket amelyek hatalmában és kezében vannak ... át kell adnia ... a királyi katonaságnak, avagy maguknak a parancsnokoknak szigorú parancsban meg kell hagynia, hogy ők adják át azokat; egyidejűleg a Rákóczi-féle hadsereget le kell szerelni, és szét kell bocsátani;.... megígérjük, hogy a királyi katonaság a Rákóczi-javakban, melyeket e pártütés előtt ... sajátjaként birtokolt, semmiféle kárt nem fog tenni, a katonaságot a mi saját, királyi zsoldunkon fogjuk tartani ... ha mindez megtörténik, és Rákóczi Ferencnek nem tetszene az ország területén a szabad itt tartózkodás, akkor döntésére bízzuk, hogy Lengyelországban tartózkodhat, de mindenképpen akkor is előbb le kell tennie a hűségesküt ... ha a fenti feltételek teljesülnek, fiait mindenképpen ki fogjuk adni. ...(részlet a Szatmári béke szövegéből)


4. A feladat a XV–XVI. századi várháborúk időszakával kapcsolatos.

Nevezze meg a leírásokban szereplő városokat, és rendelje hozzá a mellékelt térképena megfelelő számokat! (Elemenként 1 pont.)


a) A törökök 1552 nyarán a Losonczi István várkapitány által vezetett védők hősiessége

ellenére elfoglalták.

A város neve: …………………...………………… Száma: ………….

b) 1566 szeptemberében, egy hónapos ostrom után foglalták el a törökök a várat, a várkapitány Zrínyi Miklós és a várat ostromló török szultán is meghalt az ostrom idején.

A város neve: …………………...………………… Száma: ………….

c) Felső-Magyarország kapuja, püspökségét Szent István alapította, 1552-ben sikeresen ellenállt a török ostromnak, de a 15 éves háború során védői feladták.

A város neve: …………………...………………… Száma: ………….

d) 1526 augusztusában a magyar sereg megsemmisítő vereséget szenvedett a szultán túlerőben lévő hadseregétől.

A város neve: …………………...………………… Száma: ………….

e) A déli magyar végvárvonal egyik központja, ahol 1456-ban a Hunyadi János vezette magyar seregek legyőzték a szultán által vezetett ostromló török csapatokat.

A város neve: …………………...………………… Száma: ………….

5 pont

5. A következő feladat a XVII. századi Erdély társadalmára vonatkozik. Húzza alá a helyes megoldást a mellékelt források tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

„A Bethlen kori Erdély társadalma magán viselte a középkorból örökölt rendi struktúra nagyon is »erdélyi« sajátosságait. Megőrizte a magyar nemesség, a székelyek és szászok rendjének alapvető hármas tagozódását. […] A románság a 17. századra már természetes összetevője az erdélyi társadalom szövedékének. Kiemelkedő tagjai már századokkal korábban magyar nemességet kaptak. A többségében hegyvidéki pásztorkodást folytató, juhtenyésztő román lakosság azonban a 17. században jóval kedvezőbb helyzetben élt, mint jobbágytelken ülő társaik, hiszen kisebb adóterhet viseltek, állandóan mozgásban lévén egyéb kötelezettségekkel is nehezen voltak terhelhetők. […] Bethlen 1622-ben törvényben mondatta ki, hogy azok a székelyek, akik jobbágynak vallják magukat, a többiekhez hasonlatosan adófizetésre kötelesek. Így az adótól való félelmükben inkább a katonáskodást választották. Ennek köszönhető, hogy a székelyek háborús időben szinte napokon belül legalább 10 ezer főnyi hadat állítottak ki, ami akkor komoly »állandó« hadseregnek számított. […] A szászok a 17. században is megőrizték a középkorban (1224) szerzett kiváltságaikat. Közösen adóztak egy összegben, maguk választották meg elöljáróikat, tisztségviselőiket. Az »universitas« élén Nagyszeben városa és annak polgármestere, a szász gróf állt, aki a város tanácsával együtt irányította a »szász nemzet«-et.” (Oborni Teréz: Erdély Bethlen Gábor uralma alatt)


 a) Melyik népesség nem élt az erdélyi részeken? (Húzza alá a helyes választ!)

1. székelyek 2. szászok 3. románok 4. csehek

b) Székelyföldön melyik vallási felekezet volt a legjelentősebb? (Húzza alá a helyesválaszt!)

1. katolikus 2. református 3. unitárius 4. görögkeleti

c) Hogyan nevezték a szász gróf által irányított közösséget? (Húzza alá a helyes választ!)

1. universitas 2. szász szék 3. nagyszebeni közösség

d) Melyik az a népesség, amelynek tagjai már a középkor óta személyükben szabad, adófizetéssel nem terhelhető népek voltak? (Húzza alá a helyes választ!)

1. románok 2. szászok 3. székelyek 4. magyarok

6. Az alábbi szövegrészlet segítségével válaszoljon a feltett kérdésekre!

a) „II.tc.5.§ Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges Osztrák Házának nőágára is és pedig első helyen a fent tisztelt most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felségnek.

7.§ … a most uralkodó császári és királyi felség részéről a Németországban s azon kívülfekvő és Magyarországgal meg ehhez kapcsolt részekkel, országokkal és tartományokkal, az előre bocsátott jog és rend szerint, feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s tartományaiban is megállapított elsőszülöttségi rendhez képest uralkodás és kormányzás végett átruházzák.” (Az 1723-as Pragmatica Sanctióból)

1) Nevezze meg, ki adta ki az idézett törvényt! (1 pont) …………………………

2) Mely oknak volt meghatározó szerepe a törvény megszületésében! (1 pont) ……………………………

b) „III.tc. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt részek összes hű karainak minden, úgy hitlevélbe foglalt, mint bármely más jogait, szabadságait, kiváltságait s mentességeit, és előjogait, az alkotott törvényeket s helybenhagyott szokásokat … Kegyelmesen megerősíti s meg fogja tartani.

1.§ Hasonlóképpen utódai is, Magyarország s az ahhoz kapcsolt részek törvényesenmegkoronázandó királyai, az ország s az ahhoz kapcsolt részek karait és rendeit ugyanazon kiváltságokban s az említett mentességekben és törvényekben sértetlenül meg fogják tartani.” (Az 1723-as Pragmatica Sanctióból)

1) Mit ígér a jogszabály a rendek számára? (1 pont) ………………...

 

Megoldás:

1.       Vilajet – szultán – szpáhik –Haditanács (udvari)

2.       Válassza ki a felsorolásból az egyes szövegekhez tartozó fogalmakat! (elemenként 1 pont)

a) könnyűlovas, nomád harcmodor

b) várkatonaság

c) nemesi felkelés

d) banderiális hadszervezet

e) telekkatonaság

f) zsoldoshadsereg

3.       1.H, 2.-I, 3.-H, 4.-I, 5.-I, 6.- H, 7. –H, 8.-H, 9.-I, 10.-I

4.  Az ország három részre szakadása (Összesen 5 pont.)

a) Temesvár 3

b) Szigetvár 1

c) Eger 4

d) Mohács 2

e) Nándorfehérvár 7

5. Erdély társadalma (Összesen 4 pont)

a) 4.

b) 1.

c) 1.

d) 3.

6.   a)

1) III. Károly (1 pont)

2) nem volt fiú örököse (bármilyen hasonló értelmű válasz elfogadható) (1 pont)

b)

1) kiváltságaik megtartását vagy a rendi alkotmány tiszteletben tartását (1 pont)

2) az Aranybulla vagy az Aranybulla megújításai vagy az 1351-es törvények vagy a bécsi béke vagy a szatmári béke (elemenként 1, max. 2 pont)

3) kitört az osztrák örökösödési háború vagy birodalmára támadtak a poroszok (1 pont)

4) Sziléziát (1 pont)

5) II. József (1 pont)

6) nem akart koronázási esküt tenni vagy nem akarta betartani a korábbi törvényeket vagy abszolút módon akart uralkodni (1 pont)

7) kalapos (király) (1 pont)

Kategória: történelem feladatsor | Hozzáadta:: tanárnő
Megtekintések száma: 3250 | Letöltések: 0
*